DS Laboratories Bulgaria

Политика за поверителност

I. Въведение и информация за дружеството

II. Основни определения по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г.

III. Права на субектите на данни

IV. Видове лични данни, които обработваме

V. Цели на събирането на лични данни

VI. Съхранение на лични данни и мерки за сигурност

VII. Трети лица, на които е възможно да бъдат предоставени лични данни

VIII. Политика за бисквитки (Cookies Policy)

IX. Компетентен орган за защита на личните данни – контакти

X. Промени в Политиката за поверителност

I. Въведение и информация за дружеството

Хийт-ОН ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. ”Бр. Бъкстон” № 31А, с ЕИК 200674702. За допълнителни въпроси, свързани с обработката на личните Ви данни, можете да се свържете с нас на: info@dslabs-bg.com или на тел: +359 885639559. Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви запознае с мерките, които „Хийт-ОН“ ООД  (респ. Дружеството, www.dslaboratories.bg) е предприела за опазване и защита на личните Ви данни, изготвени и основаващи се на действащото българско и европейско законодателство. Дружеството извършва своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на лични данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, с цел да осигури конфиденциалност и законно обработване на данните на своите партньори и представляващите ги физически лица.

II. Основни определения по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г.

 • „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

III. Права на субектите на данни

 • Право на информация

Хийт-ОН ООД ще предостави своевременно пълна информация и достъп относно действащата Политика за поверителност на дружеството, категории лични данни, които обработваме, начин на съхранение и цели за обработването им.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Субектите на данни могат да поискат от дружеството изтриване на свързаните с тях лични данни, а дружеството има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложима някоя от посочените по-долу хипотези: а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; б) Вие възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; в) личните данни са били обработвани незаконосъобразно. Когато личните данни все още са необходими за законни цели и не е възможно изтриването им, искането ще бъде отхвърлено.

 • Право на коригиране

Субектът на данни може да поиска коригиране без ненужно забавяне на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна.

 • Право на оттегляне на съгласие

Субектът на данни може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни чрез отделно искане, отправено на електронната ни поща, подадено в наш офис. Личните данни, които се обработват на база на предоставено съгласие, то то трябва да бъде дадено свободно, конкретно, информирано или чрез недвусмислено изразяващо действие. Такова действие е потвърждаването на нотификацията на нашия сайт www.dslaboratories.bg

 • Право на възражение

Имате право да възразите срещу някои видове използване на личните Ви данни, като например директния маркетинг.

 • Право на жалба до надзорен орган

Субектът на данни може да подаде жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни) по повод неправомерни действия от страна на Хийт-ОН ООД при обработката на лични данни. Възможно е да изсискаме доказателство за идентификация с цел да защитим Вашите данни.

IV. Видове лични данни, които обработваме

Личните данни, които обработваме са неохбодими за предоставянето на продуктите и услугите ни. С цел обработване на заявки за доставка, изготвяне на оферти и сключване на договори е възможно да съхраняваме следните лични данни и данни на лица за контакт: име, телефон, имейл адрес, адрес за корепонденция/доставка. Понякога може да допълним информацията, която ни предоставяте, с информация от други източници, като информация за потвърждаване на Вашия адрес, информация базирана на Вашия пощенски код или информация за Вашия бизнес.

NB! Лични данни на деца: Сайтът на дружеството www.dslaboratories.bg не е предназначен за лица под 18 години. При предоставянето на нашите продукти и услуги, ние не събираме съзнателно информация за възрастта на лицата. В случай, че установим, че сме обработили лични данни на лица под 16 години ще предприемем необходимите действия да получим съгласие от носещия родителска отговорност и/или да изтрием личните данни във възможно най-кратък срок.

V. Цели на събирането на лични данни

При подписване на договори и обработване на искания/запитвания, съхраняваме лични данни с цел:

 • Да следим гаранционни срокове
 • Да предоставяме продукти, информация и услуги
 • Да се свържем с Вас със специални предложения или друга информация, която смятаме, че ще Ви бъде полезна
 • Да подобрим клиентското си обслужване
 • Да оптимизираме съдържанието, функциалността и използването на www.dslaboratories.bg

VI. Съхранение на лични данни и мерки за сигурност

Личните Ви данни могат да бъдат съхранявани за различен период от време, в зависимост от целите на събиране и действащото законодателство. Макар да вземаме разумни мерки съобразно търговската практика да защитим конфиденциалността, целостта и сигурността на личните Ви данни, не можем да гарантираме напълно сигурността на данните. По тази причина настояваме потребителите да вземат мерки, за да защитят своята лична информация докато използват интернет. В тази връзка е важно да споменем, че “Хийт-ОН” ООД не предоставя данни за банкови преводи и друга свързана информация за разплащане по електронна поща на своите клиенти и контрагенти!!! Когато се регистрирате, за да ползвате секции от www.dslaboratories.bg, които са защитени с парола, изискваме да има сигурна връзка между Вашия компютър и нашия сървър. Сигурността на връзката се поддържа, докато напуснете защитената секция на сайта. Макар да използваме криптирана SSL връзка, за да гарантираме конфиденциалността на личната информация, докато се движи в интернет, не съществува „идеална сигурност“ в интернет и не можем да гарантираме сигурността на предаваната лична информация по интернет. Защита на паролата. Някои секции от www.dslaboratories.bg са защитени с парола. Вие отговаряте за съхранение на тайната на Вашите пароли. Ние имаме право да приемем, че всеки, който използва www.dslaboratories.bg с парола, която е свързана с Вас, има право да го прави. Само Вие носите отговорност за действията на лицата, ползващи Вашата парола за достъп до www.dslaboratories.bg, дори ако съответното лице не е оторизирано от Вас. Ако има причина да смятате, че паролата Ви е била изложена на риск или използвана без позволение, трябва веднага да я смените чрез функциите на сайта. 

Вътрешна защита. “Хийт-ОН” ООД има ясно разписани отговорни лица, които имат достъп до предоставената от Вас информация. Същата е достъпна единствено чрез персонална парола за конкретно лице. Извън www.dslaboratories.bg, информацията Ви се съхранява на софтуер, ограничен с персонална парола за достъп и секция за физически лица, достъпна само за разписани служители и достъпна с допълнителна парола. Информация на хартиени носители (фактури, стокови разписки, гаранционни карти, документи със сертификати, приемо-предавателни протоколи и т.н.) се съхранява в заключено помещение и се архивира съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателство.

VII. Трети лица, на които е възможно да бъдат предоставени лични данни

Личните данни основно се обработват от служители на Хийт-ОН. Във връзка с изпълнението на основната си дейност, дружеството не получава и не прехвърля лични данни на трети лица, освен в следните случаи:

 • Нашите доставчици на услуги.
 • Куриерски и спедиторски фирми (предоставяме информация за лице за контакт, телефон за контакт, име на фирма и адрес за доставка).
 • Фирми, поддържащи www.dslaboratories.bg и вътрешен софтуер.
 • Нашите доставчици на продукти и услуги: производители на оборудване (за гаранции и преференциални ценови условия), счетоводни фирми, адвокатски кантори и т.н.
 • Бизнес трансфери.
 • Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на компания, която е придобила акции или активи на „Хийт-ОН“ ООД, например в резултат на продажба, сливане, реорганизация или ликвидация.

Спазване на законите и защита на нашите права и правата на другите. „Хийт-ОН“ ООД може да разкрие лични данни, когато добросъвестно счита, че предоставянето им е необходимо, за да се спази закона, съдебно разпореждане или призовка. Личните данни могат да бъдат разкрити, за да бъде предотвратено или с цел разследване на вероятно престъпление, като измама или кражба на самоличност; за да приложим нашите онлайн условия за ползване на нашия сайт или други споразумения; или за да защитим нашите права или собственост или правата, собствеността или сигурността на нашите потребители или други лица.

VIII. Политика за бисквитки (Cookies Policy)

Куки файлове „Бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл изпратен от уебсайт и съхранен на компютъра на потребителя, който дава възможност уебсайтът да запомни информацията за Вас и Вашите предпочитания. Ние използваме бисквитки с цел: да събираме информация за начина, по който потребителите използват www.dslaboratories.bg, кои линкове използват и колко дълго се задържат на всяка страница; да поддържаме характеристиките и функционалностите на www.dslaboratories.bg, например, за да не се налага да предоставяте отново информация, съхранена в нашата база данни, или да запомним настройките, които сте направили при предишни посещения на www.dslaboratories.bg; да оценим успеха на нашата уеб или е-мейл реклама. Използвайки тези уеб технологии, не Ви идентифицираме по име. Обаче, ако сте създали потребителски профил, като например сте се регистрирали да ползвате секция на www.dslaboratories.bg, защитена с парола, можем да свържем информацията, събрана посредством уеб технологии, с друга информация, която Ви идентифицира лично. Ако не желаете да получавате „бисквитки“, може да настроите Вашия браузър да отказва „бисквитки“ или да Ви алармира, когато запазва „бисквитки“ на Вашия компютър. Можете също да изтриете „бисквитките“ веднага, щом напуснете сайта. Въпреки, че не сте задължени да приемате нашите „бисквитки“, когато посещавате www.dslaboratories.bg, ако настроите Вашия браузър да отказва „бисквитки“, няма да можете да използвате всички характеристики и функционалности на нашия сайт.

IX. Компретентен орган за защита на личните данни-контакти

В случай, че желаете да упражните някое от правата си или да получите допълнително съдействие, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни. Адрес: София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 тел: +3592/91-53-518 E-Mail: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg

X. Промени в Политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност е възможно да претърпи промени и актуализации. Всички такива промени ще влизат в сила след публикуването на пълния текст на новата Политика за поверителност на нашия сайт www.dslaboratories.bg.