DS Laboratories Bulgaria

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Хийт-ОН ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Братя Бъкстон” № 31А, ЕИК 200674702, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ, и лицата, ползващи сайта – наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, намиращ се на адрес http://www.dslaboratories.bg/. 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Хийт-ОН ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Хийт-ОН ООД, като урежда отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С натискане на бутона “ПОРЪЧВАНЕ”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА.

С приемането на Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и ТЪРГОВЕЦА договор. 

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.dslaboratories.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

След натискане на бутона “ПОРЪЧВАНЕ”, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в “КОЛИЧКА”. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Дефиниции 

За целите на настоящите общи условия, долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл: 

Сайт – http://www.dslaboratories.bg/и всички негови подстраници. 

ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ – Под “ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е заредил интернет страницата www.dslaboratories.bg на своя компютър.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока/потребителска стока – всеки продукт, който е въведен и наличен за закупуване чрез www.dslaboratories.bg.

Договор за продажба – договор, по силата на който ТЪРГОВЕЦЪТ прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове. 

Предоставяни услуги 

1. На Сайта ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА стоки. 

Поръчка 

2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с ТЪРГОВЕЦА за предлаганите стоки.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от ТЪРГОВЕЦА.

2.2. При липса на наличност от дадена стока ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже поръчката. 

2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. 

3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже да сключи договор с некоректен ПОТРЕБИТЕЛ.

3.1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да третира ПОТРЕБИТЕЛЯ като некоректен, в случаите, когато:

1. е налице неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Общите условия;

2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на ТЪРГОВЕЦА;

3. са установени системни злоупотреби от ПОТРЕБИТЕЛЯ спрямо ТЪРГОВЕЦА.

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката от куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение.

4. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети, които са се получили при транспортирането на стоката, следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4а. При предаване на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка и е на посочения от КЛИЕНТА адрес.

При отказ от получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

4б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка, в срок от 24 часа от получаването й. 

Цени 

5. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на ТЪРГОВЕЦА, към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. При плащане по банков път от сметка в чуждестранна валута, всички такси за превалутиране са за сметка на КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не изпраща стоки извън територията на Република България. 

5.1. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 Права и задължения на ТЪРГОВЕЦА

6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. 

6. ТЪРГОВЕЦЪТ може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от ТЪРГОВЕЦА. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). 

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на страницата www.dslaboratories.bg.

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското име и паролата, в секции на сайта, където такава се изисква. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

10. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.dslaboratories.bg услуги;
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.dslaboratories.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

10а.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Плащане 

11. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Отказ от договора и замяна 

12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице. 

13. За да упражни правото си по настоящата клауза, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми недвусмислено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката. 

14. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. 

15. За упражняване правото на отказ, ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път, чрез интернет страницата, стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ незабавно изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. 

16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора. 

17. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

19. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми ТЪРГОВЕЦА за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора. 

20. Когато във връзка с изпълнението по договора ТЪРГОВЕЦЪТ е направил разноски и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. 

21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: 

  • за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ТЪРГОВЕЦА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ, включително за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни
  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето

18. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.dslaboratories.bg.

18а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

19. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

21. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, с цел подобряване на предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване непредвидени обстоятелства (форсмажор), в това число: всякакви природни бедствия, характерни или не за определен регион, глобални или локални аварии, в т.ч. и пожари, епидемии, правителствени забрани (ембарго)граждански вълнения, стачки, бунтове и всякакъв вид безредици, терористични или военни действия и др. подобни в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно възможността за безпрепятствено изпълнение на поетите от ТЪРГОВЕЦА ангажименти. 

42. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 

Интелектуална собственост 

43. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на ТЪРГОВЕЦА (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ТЪРГОВЕЦА или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ТЪРГОВЕЦА, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

44. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ТЪРГОВЕЦА, ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. 

45. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ТЪРГОВЕЦА. 

46. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормален достъп до предоставяните стоки. 

47. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените стоки. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

Прекратяване и разваляне на договора 

48. ТЪРГОВЕЦА има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните стоки се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 

49. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на ТЪРГОВЕЦА или прекратяване поддържането на уебсайта му. 

50. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора. 

51. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от ПОТРЕБИТЕЛЯ или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 

Спасителна клауза 

52. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 

Изменение на общите условия 

53. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

Приложимо право

56. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително: финансови спорове, спорове породени или отнасящи се до тълкуването на общите условия, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд към Българската асоциация на микропредприятията от един арбитър посочен от ищеца в исковата молба, съобразно неговия Правилник; чрез медиация или от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

56а. Информация за алтернативно разрешаване на спорове между потребители и търговци към Комисията за защита на потребителите (КЗП) » КЗП – Помирителна комисия

56б. Европейска комисия » Платформа за Онлайн решаване на спорове – Единен портал за достъп на потребителите 

56в. Данни за контакт с Комисията за защита на потребителите (КЗП) » адрес: България, гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5; тел.: 02/9330565; факс: 02/9884218; e-mail: info@kzp.bg

57. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

58. Хийт-ОН ООД си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия.f